ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

                สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่ายก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๓เดิมชื่อสถานีตำรวจภูธรตำบลจันทึกมีฐานะเป็นที่พักสายตรวจอยู่ในความปกครองบังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากช่องเดิมตั้งอยู่ทีหมู่ที่ บ้านวังไทรตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่บนที่ดินที่ราชพัสดุเลขที่ ๔๗๘ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ งาน ตารางวาโดยได้รับงบประมาณจากยูซ่อมสนับสนุนการก่อสร้าง

                เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองสาหร่าย

                เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้รับการยกฐานะให้มีระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี  และให้มีเขตอำนาจการสอบสวนรับผิดชอบพื้นที่ ๕๖๘.๖๓ ตร.กม.

จำนวน ตำบลคือ

                .ตำบลหนองสาหร่าย (พื้นที่ ๑๗๔.๖๘ ตร.กม.)

                .ตำบลวังไทร (พื้นที่ ๑๓๔.๓๔ ตร.กม.)

                .ตำบลคลองม่วง (พื้นที่ ๑๑๒.๘๕ ตร.กม.)

                .ตำบลวังกระทะ (พื้นที่ ๑๑๐.๑๒ ตร.กม.)

                เมื่อปี..๒๕๓๑ มีการก่อสร้างถนนนิคมลำตะคองจึงได้ขออนุมัติย้ายสถานที่ตั้งเดิมมายังบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน (เลขที่ ๒๓๗ บ้านชับยางหมู่ที่ ๑๑ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ) ซึ่งเดิมเคยเป็นที่พักสายตรวจที่อยู่ติดกับถนนนิคมลำตะคองในบริเวณที่ดินเนื้อที่ ไร่เศษที่นิคมสร้างตนเองลำตะคองมอบให้ใช้ประโยชน์

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๑ เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและได้ทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการและอาคารบ้านพักเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน๒๕๓๔จนถึงปัจจุบัน

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ได้ยกเป็นสถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย (สถานีตำรวจตามรูปแบบที่ มีผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ)