ข้อมูลท้องถิ่น

ข้อมูลท้องถิ่น

สถานที่สำคัญในเขตสภ.หนองสาหร่าย

สถานที่ราชการ

          . ศาลไม่มี

          . สถานพินิจไม่มี

          . เรือนจำไม่มี

          . องค์กรระหว่างประเทศไม่มี

          . พระตำหนัก/วังที่ประทับไม่มี

. สถานที่สำคัญของฝ่ายทหารจำนวนแห่ง

                   .๑  ศูนย์การสุนัขทหาร (ถนนมิตรภาพกม.๗๕)

                   .๒  กองพันสุนัขทหาร (ถนนมิตรภาพกม.๗๗)

                   .๓  กองคลังแสงที่ (ถนนมิตรภาพกม.๗๗)

                   .๔  กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ (ถนนมิตรภาพสายเก่า)

                   .๕  ศูนย์การฝึกรบพิเศษที่ (ค่ายหนองตะกู) (หมู่๑๙.วังกะทะ)

                   .๖  ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดหญิง (รร.วิวัฒน์พลเมือง) (หมู่๑๙.วังกะทะ)

. รัฐวิสาหกิจ

                   .๑  สถานีไฟฟ้าย่อยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ.นิคมลำตะคอง

                   .๒  โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต.มิตรภาพ

.  สนามกีฬาจำนวนแห่ง (โรงยิมเนเซี่ยมของเทศบาลเมืองปากช่อง) ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสง่าหมู่ .หนองสาหร่าย

. มหาวิทยาลัยไม่มี

๑๐. อาชีวศึกษาไม่มี

๑๑. โรงเรียน๒๒แห่ง

                     - มัธยมศึกษาจำนวนแห่งชื่อโรงเรียนปากช่องตั้งอยู่หมู่ที่๑๑.หนองสาหร่ายฯ

                    - โรงเรียนขยายโอกาสจำนวนแห่ง

                    - โรงเรียนประถมศึกษา๑๒แห่ง

          ๑๒. โรงเรียนนานาชาติไม่มี

                   ๑๓. สถานพยาบาล

                     - โรงพยาบาลไม่มี

                     - สถานีอนามัยจำนวนแห่ง

                             . สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติหมู่.หนองสาหร่าย

                             . โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพบ้านบ่อทองหมู่๑๕.หนองสาหร่าย

                             . โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพบ้านวังไทรหมู่.วังไทร

                             . โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพบ้านซับน้อยหมู่.วังไทร

                             . โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพบ้านคลองม่วงหมู่.คลองม่วง

                             . โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพบ้านซับพลูหมู่.คลองม่วง

                             . โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพบ้านหนองขวางหมู่.วังกะทะ

                             . โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพบ้านวังกะทะหมู่.วังกะทะ

 

๑๔. ศาสนสถาน/โบราณสถาน

                   - วัด,สำนักสงฆ์จำนวน  ๕๑  แห่ง

๑๕. สถานที่ท่องเที่ยวททท.หรือจว.กำหนดไม่มี

๑๖. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง) .มิตรภาพเลี่ยงเมืองปากช่องขาเข้ากทม.

          ๑๗. สำนักงานปศุสัตว์ปากช่อง  .นิคมลำตะคองฯ

          ๑๘. สำนักงานนิคมสร้างตนเองลำตะคอง.นิคมลำตะคองฯหมู่๑๑.หนองสาหร่าย

๑๙. สหกรณ์การเกษตรฯนิคมลำตะคอง.นิคมลำตะคองหมู่๒๑หนองสาหร่าย